شمشیربازی

کناره گیری سرمربی تیم شمشیربازی اسلحه سابر، فخری: فتحی سرمربی است نه من

به گزارش خبرنگاران، مشکلاتی که طی یک سال گذشته در نوسان های ارزی گریبان ورزش را گرفت، باعث شد تا شمشیربازی به تدریج همکاری با مربیان خارجی را قطع کند. بر این اساس مربیا خارجی تیم های فلوره و سابر یعنی باتانوف و کرینکوف یک سال پیش از ایران رفتند و تنها...

27 مهر 1398